Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ИЛИ] Ирена  (1971, Београд).

Студирала у Београду (дипл. 1996). Од 1992.-1996. радила као сарадник Републи~ког завода за за{титу споменика културе на рестаурацији манастира Студеница. Од 1998. године запослена у Саобра}ајном институту ЦИП, Завод за архитектуру.

Дела: Реконструкција и адаптација ЈДПа у Београду (1997, конкурсни пројекат); Урбанисти~ко-архитектонско ре{еwе централног трга у Лозници (2001, конкурсни пројекат); Управна зграда Главног по{танског центра - Београд у Земун поqу (2002, пројекат); Спомен храм на Багдали у Кру{евцу (2005, конкурсни пројекат); Урбанисти~ко-архитектонско ре{еwе централног трга у Руми (2006, конкурсни пројекат); Пословни објекат на углу улица Краqа Милана и Краqа Милутина у Београду (2006, конкурсни пројекат); Спортски базен у Врwа~кој баwи (2007, пројекат); Уре|еwе ентеријера простора фирме Интерацтиве десигн у Ресавској улици у Београду.