Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЏАНКИЋ Рајко (1939, Црнци код Подгорице)

Студирао у Београду (1959-64). Запослен у КМГ “Косјери}” (1965-68), предузе}у “Инвестбиро” (1968 - 89) и приватном бироу “Арцада” (1989 - 2000).

Дела: Стамбено насеqе “Купуси{те” у При{тини (1970, урбанисти~ко и архитектонско ре{еwе, Д.Кова~еви}, Q.Радосавqеви},

Р.Yанки}); Комплекс техни~ких факултета у При{тини (1974-78, Р.Yанки}, Е.Равникар); Сама~ки хотел Луке Бар (1977, Ц.Бо{кови}, Р.Yанки}); Хотел “13 јули” у Вирпазару (1975, Ц.Бо{кови}, Р.Yанки}); Стамбено насеqе “Лондон” у Косовској Митровици (1977); Стамбено насеqе “[умадија” у Косовској Митровици (1977); Трг Ср|ана Петрова у Осијеку, Хрватска (1980, конкурсни пројекат); Стамбено насеqе “Владимир Назор” у Осијеку (1978-82); Стамбено насеqе “Доwоградска обала” у Осијеку (1979-83, А.Стјепанови}, Р.Yанки}); Доградwа пословне зграде предузе}а “Гај” у Подравској Слатини (1987, Р.Yанки}, Б.^аки}); Производно пословни центар “Електропренос” у Опатији (1988, А.Кекови}, Б.^аки}, Р.Yанки}); Хотел “Гранд” на Цетиwу (1981 - 84, А.Кекови}, Р.Yанки}); Пословни центар у Дарувару (1987, конкурсни пројекат, Р.Yанки}, Б.^аки}); Спортска дворана Гимназије у [апцу (1987, Р.Yанки}, Б.^аки}); Пословна зграда “YУ Цомерце” у Београду (1987-88, пројекат, А.Кекови}, Р.Yанки}); Доградwа Филозофског факултета у При{тини (1988, Р.Yанки}, Б.^аки}); Објекат за преваспитаваwе преступника у Паризу (1988, конкурсни пројекат, А.Кекови}, Р.Yанки}, Q.Атанасијеви}); Туристи~ко насеqе Ацqигнy у Француској (1988, Q.Николи}, Р.Yанки}); Туристи~ко насеqе за француску армију у граду Бисцароссе (1989, Q.Николи}, Р.Yанки}); Клуб “Медитеране” у Пако{тану (1989-90, А.Кекови}, Б.^аки}, Р.Yанки}); Споменик цару Ду{ану у Призрену (1995, скулптор Зоран Каралеји}); Споменик Вуку Караyи} у у При{тини (1996, скулптор Зоран Каралеји}); Споменик Wего{у у При{тини (1996, скулптор Павле Пејови}); Споменик Ивану Јастребову у Призрену (1996, скулптор Дринка Павлови}); Правни факултет у При{тини (1999, пројекат, Р.Yанки}, Б.^аки}).

Општа лит.:  Салон, 1981, 102-104.