Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

\УР\ЕНОВИ] Зоран

(1956, Росе, Херцег Нови)

Студирао у Скопqу (дипл. 1983). Запослен

у Оп{те-гра|евинском предузе}у,

Подгорица (1983-84), Републи~ком заводу

за урбанизам и пројектоваwе, Подгорица

(1984-94); Пројектном бироу

“Адецон”, Подгорица (1994-96), сопственом

бироу “Адецо план”, Подгорица (1996

до данас).

\ур|енови} је припадник средwе генерације

црногорских архитеката која се

{коловала на разним универзитетима у

тада{wој Југославији. Са студија у Скопqу

понео је дух интернационализма, подстакнут

у~е{}ем Кензо Тангеа у обнови

града после разорног земqотреса.

Ова рана искуства унео је у детаqне

урбанисти~ке планове којима се бавио

током прве деценије своје плодне

делатности (1984 - 94).

Средином деведесетих година \ур|е-

нови} напу{та урбанизам и по~иwе да

се бави пројектоваwем породи~них објеката

или стамбено - пословних комплекса

(у сарадwи са В.Ники}ем). Крајем

деведесетих година оснива сопствени

биро. Од тог тренутка \ур|енови-

}ево дело добија нови креативни замах

који се огледа у низу пословних објеката

“Рокспед”, “Дра~”, “Схоwроом” или Туристи~

ком комплексу Мауди}а у Херцег

Новом.

Ме|у овим делима најзанимqивија је

Пословна зграда “Рокспед”. Угаони објекат

нагла{ене структуралности (пространа

стаклена платна изме|у носе-

}их рамова) “експлодирао” је на углу у

облику стаклене зарубqене купе и одговарају}

ег заобqеног монументалног

приступног степени{та. Овај невелики

објекат нам показује како се класи~ни

архитектонски мотиви, нагла{аваwе угла

кроз сукоб облика, или изненадна

промена конструктивног система, могу

користити и у савременом вокабулару.

Пословна зграда “Схоwроом” је знатно

уве}аног волумена у односу на “Рокспед”,

и знатно мирнија по карактеру.

Једна типи~на модерна ви{енаменска

хала (“схоwроом”) која се стакленим фасадама

отвара ка зеленилу и води. И овде,

као и у туристи~ком комплексу Мауди}

а у Херцег Новом, видна рамовска

структура нагла{ава лако}у и прозра~

ност, неопходне квалитете када је

у питаwу објекат лоциран на морској

обали.

З.М.

Дела: ДУП Улциw (1984); ДУП Загори~

Блок 2, Подгорица (1985); ДУП Богданов

Крај, Цетиwе (1990); ДУП Стара

варо{, Подгорица (1993); Ку}а Миранови}

а, Кокоти, Подгорица (1995); Ентеријер

пицерије “СЕМПРЕ”, Ул. Станка

Драгојеви}а, Подгорица (1995); Стамбено

- пословни комплекс “Вектра” у Блоку

Кру{евац И, Подгорица (1996-99, В.

Ники}, З. \ур|енови}); Ку}а Грбови}а,

Ник{и} (1997); Хотел “ПИО”, Кола{ин

(1999, З. \ур|енови} В. Ники}); Кафе -

бар “ЛЕУТ”, Булевар Yорyа Ва{ингтона,

Подгорица (2000); Стамбена зграда,

Блок 6, Подгорица (2004); Ку}а

Ду{еви}а, Тузи, Подгорица (2002);

Пословна зграда, Дра~, Подгорица

(2005); Пословна зграда, "Схоwроом",

Зета, Подгорица (2005, радови у току);

Пословна зграда “Рокспед”, Подгорица

(2005); Туристи~ки објекат са централном

гара`ом Мауди}а, Херцег Нови

(2007).