Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

\ОР\ЕВИ] Сибин

(1926, Виково код Александовца)

Дипломирао на Архитектонском факултету

у Београду код Милана Злокови}а

(1950). По окон~аwу студија извесно време

провео у Француској упознају}и се

са делима Корбизјеа, {то }е оставити

знатног трага на wеговој архитектури

насталој у Новом Саду и Кру{евцу. У

сарадwи са супругом Миленом \ор|еви}

(1925) у Новом Саду је пројектовао

нека од најзна~ајнијих дела насталих

крајем педесетих година, пословне зграде

на булеварима Ослобо|еwа и Михаила

Пупина (1958) које представqају

примере Корбизјеових утицаја на српску

послератну архитектуру.

У сли~ном функционалисти~ком маниру

пројектовао је и ~етири павиqона Поqопривредног

факултета (1956 - 64) као

за~етак новог универзитетског комплекса

у Новом Саду. Поред тога пројектовао

је и зграду Скуп{тине оп{тине града

(1958 - 60) као и суседне административне

зграде (1963 - 65), Хотел Парк

(1959 - 62) и ви{е стамбених објеката.

Карактеристике \ор|еви}еве архитектуре

су уједно и везане за модернисти~

ки покрет: слободни стубови у приземqу,

хоризонтални појасеви прозорских

отвора, пуне стаклене повр{ине,

примена брисолеја за за{титу од сунца

и равни кровови као карактеристи~-

не пете фасаде. Од материјала доминирају

армирани бетон, стакло и ~елик.

Крајем {ездесетих година сели се у

[тутгарт где остварује респектабилну

каријеру пројектују}и {колске и административне

установе.

В. Ми.

Дела: Робна ку}а Узор (1953); Основна

{кола Васа Стаји} (1955); Резиденцијални

породи~ни објекат у Ул. војво|анских

бригада (1959); Робна ку}а и биоскоп,

Кру{евац (1961); Мотел на Авали

(1960); Стамбене зграде: И. Огwанови-

}а 12, М. Јак{и}а 3, В. Стаји}а 24, Нови

Сад (1960 - 64), Стамбене зграде насеqа

^е{аq, Кру{евац (1963); Дом синдиката,

Кру{евац (1966); [кола са интернатом

за децу о{те}еног слуха, Нуртинген,

Нема~ка (1970); Дом за сиро~ад,

Есслинген, Нема~ка (1971); Пословна зграда

финансијских установа, [орндорф,

Нема~ка (1975); Висока поqопривредна

{кола, Нуртинген (1985).

Лит.: Цонтерпорарy Yугослав Арцхитецтуре,

каталог изло`бе, Qубqана, 1959; М. Крстоно{

и}, Хотел Парк у Новом Саду,

Архитектура Урбанизам бр. 17, Београд,

1962; М. Крстоно{и}, Поqопривредни

факултет у Новом Саду, Архитектура

Урбанизам бр. 18, Београд, 1962; Х. Оссенберг,

С. \ор|евиц, Еинганге - Анлаге,

Форм, Конструктион, [тутгарт, 1973; М.

Сави}, Сибин \ор|еви}, архитекта, Енциклопедија

Новог Сада, св. 7, Нови Сад,

1996; В. Митрови}, Архитекта Сибин \ор-

|еви}, каталог изло`бе, Нови Сад, 2000;

В. Митрови}, Ома` Корбизијеу: новосадски

и нема~ки опус Сибина \ор|еви}а,

Архитектура бр. 36, Београд, 2001.

  Ретроспективна изло`ба, Нови Сад

(2000), 10 година Табакови}еве награде

за архитектуру, Нови Сад (2006)