Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

\ОР\ЕВИ] \ор|е

(ли~ни подаци непознати)

Дела: Ку}а Николе Узунови}а у Ул.

краqа Милана 21 (1930); Ку}а Миоqуба

Тодорови}а у Врwа~кој 1 (1930-

31); Зграда Занатлијске кредитне банке

у Ул. 29 новембра 36 (1931); Палата

“Југославија” на Теразијама 10 (1931);

Ку}а Qубе Сави}а у Ул. Гундули}ев венац

47 (1931-32); Ку}а Александра Вик-

Д.\ор|еви},

Друга београдска

гимназија, 1906

торови}а на углу Симине и Капетан Ми-

{ине 2, 2а (1932); Ку}а ин` Милорада

Неди}а у Ул. Радомира Вујови}а 4 (1932);

Ку}а @ивка и Бо`идара Данку~еви}а у

Скадарској 24 (1932); Ку}а Даринке

Димови} у Ул. 29. новембра 17 (1932);

Ку}а ликоресца Qубе Сави}а у Ул.

\уре Салаја 19 (1932); Ку}а Хрисанте

Балугyи} - Кумануди у Црногорској 2

(1932); Зграда Адвентисти~ке цркве у

Ул. Бо`идара Аyије 2 (1933); Ку}а @ивка

[ајнови}а у Де~анској 17 (1933);

Ку}а Драге Доди} у Ул. Војислава Ву~-

кови}а 30 (1934); Стамбена зграда у

Крунској 24 (1935); Зграда @елезни-

~арског дома у Сарајевској 26 (1936);

Ку}а Qубе Сави}а у Палмоти}евој 16 а

(1936).

  Мартинови}, 1973, 75, 79; Б.Несторови},

рук., 532; Б. Несторови}, 1973, 364,

366, 378-379.

  (Поставqен за архитекту 4.кл. у Министарству

гра|евина као дипломирани

архитект) Слу`бене новине 18.10.

1919.

\ОР\ЕВИ] Сибин

(

С.\ор|еви}

С.\ор|еви},

Пословни објекат

на Булевару

ослобо|еwа у Новом

Саду, 1963 - 65