Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

\ОКИ] Војислав

(1902, ? - 1984, Херцегнови)

Студирао у Паризу (èцоле дес Беауx-артс,

дипл. 1928). Самостални аутор (1928-41).

За време Другог светског рата у заробqени{

тву, а у послератном периоду

`иви и ради у Црној Гори.

Дела: Ку}а адвоката Војислава Вујанца

у Ул. Лазе Сими}а 9 (1933); Ку}а \ор|а

Полакови}а у Ул. кнеза Мило{а 63

(1935); Вила Стане Ву~кови} у Булевару

мира 40 (1935); Ку}а у У`и~кој

37 (1935); Вила Александра и Јована

Ганови}а у Ул. @упана Властимира 8

(1936); Вила у Толстојевој 21 (1937), све

у Београду; Ку}а Росе Семни} у Теслиној

4-6 у Земуну (1938); Ку}а Марије

Даq~ев на Кара|ор|евом тргу 6 у

Земуну; Вила др Мирослава Јанкови}а

у Ул. Радомира Вукови}а 8 (1937); Вила

Милке Ј.Јованови} у Маглајској ул. у

Београду; Вила др Јована Га{и}а у Булевару

мира 6 (1939-40); Вила Драгомира

Николи}а у Ул. Андре Николи}а

17 (1940-41); Реконструкција Светог Стефана

код Будве (1960, В.\оки}, Б.Бон,

Р.Здравкови}, В.Максимови}, Н.Раданови}).

  ЛЕЈ, 1984, 379.

  Драг. Попови}, Дана{wа београдска

архитектура, Уметни~ки преглед, бр.9,

Београд 1940, 282; Архитектура урбанизам,

бр.22-23, Београд 1963, 42-43.