Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ДИМИТРИЈЕВИЋ Новица (1926, Приштина - 2017, Ниш)

Студирао у Београду (1948-54). Запослен у предузе}у “Гранит” у Скопqу (1954 - 64), Пројектном бироу “[ар” у Призрену (1964 - 66) и предузе}у “Гра|евинар" у Ни{у (1966. до пензионисаwа 1988.)

Градитеqску каријеру остварује постепено. Wегова активност поклапа се са интензивном изградwом Ни{а {ездесетих и седамдесетих година и тематски је углавном везана за стамбену архитектуру. По својим основним особинама Димитријеви}ева архитектура одра`ава дух полета масовне стамбене изградwе тога периода. Квалитетом свога дела оставио је видни траг у архитектури Ни{а. Зна~ајно дело, Стамбени објекат на Тргу радни~ких савета у Ни{у (1966-67) одликује једноставна геометрија облика, нагла{ене хоризонтале, као и препознатqива инспирација Корбизјеом. И у другим својим оствареwима негује мирну, рационалну, архитектонску линију, без претенциозног става у формираwу облика (Стамбени комплекс у Зетској ул. у Ни{у, 1970, конкурсни пројекат).

Љ.Милетић Абрамовић

Дела: Солитер на Син|ели}евом тргу у Ни{у (1967); Солитери у Булевару бра}е Таскови} у Ни{у (1970); Основна {кола “14. Октобар” у Ни{у (1970-71); Стамбена групација на тргу “14 октобар” у Ни{у (1972, конкурсни пројекат).

Библ.: Невидqиве димензије града, Народне новине, Ни{ 16.2.1984.