Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ДЕ НЕГРИ Фраwа (1903, Суботица - 1975, Суботица)

Студирао у Београду (дипл.1927). Запослен у Управи града Суботице (1929 до одласка у пензију 1969).

Wегово најзна~ајније предратно дело је Југословенски народни дом краqа Александра И - Соколски дом у Суботици (1931- 1936) који је у сваком погледу за Суботицу био новина, по свом програму, функцији и архитектури. Радио је у Урбанисти~ком заводу Војводине у Суботици (1951-1953), затим као {еф Одсека за урбанизам и на~елник стамбено-комуналног одеqеwа Оп{тине Суботица, све до пензионисаwа 1969. Ду`и низ година предавао је статику у Средwој {коли у Суботици а као врсни стати~ар био је и стални ~лан Среске и Оп{тинске комисије за ревизију техни~ке документације у Суботици. Као конструктор и стати~ар израдио је стати~ке прора~уне за бројне стамбене, јавне и индустријске објекте.

В. Митровић

Дела: Народно позори{те (1927, пројекат); Соколско слети{те - Градски стадион у Суботици (1936); Православна капела на Бунари}у код Суботице (1939-1940); Спомен костурница погинулим борцима Црвене армије на Православном гробqу у Суботици (1946); Објекти Зооло{ког врта на Палиу (1946); Урбанисти~ко ре{еwе Зооло{ког врта на Пали}у (1949); Нови директивни регулациони план Суботице (1951, у сарадwи са Балтазаром Дули}ем); Стамбена зграда на Тргу Лазара Не{и}а у Суботици (1953); Урбанисти~ко ре{еwе Алеје мар{ала Тита у Суботици (1957); Кабине за пресвла~еwе на му{ком {транду на Пали}у (1965).

Библ.: Соколовац - Соколски дом - Соколско слети{те, Суботица 1936; Архитектура у Суботици 1944-1984, каталог изло`бе, Суботица 1984; В. Алаyи}, Де Негри - Породица градитеqа Суботице, ДаНС бр. 51, Нови Сад, 2005.

 

Општа лит.:  Изло`ба, 1928, 8.