Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГЛАВИ^КИ Милутин

(1930, Тетово - 1987, Београд)

Студирао у Београду (1949-55). Запослен

у Урбанисти~ком заводу града

Београда.

Дела: Генерално ре{еwе комплекса

АБЦД у Новом Београду (1958, конкурсни

пројекат, Ј.Свобода, Д.Миленкови},

М.Глави~ки, Г.Дракули}, Ј.Луки}); Урбанисти~

ко ре{еwе централног дела Новог

Београда (1959, У.Мартинови}, Л.Ленар~

и}, М.Глави~ки, М.Мити}, Д.Миленкови});

Регулациони план Новог Београда

(1962, концепт); Скупни регулациони

план за градски део оп{тина

Нови Београд и Земун (1969, М.Глави~

ки, Ј.Свобода); Генерални урбанисти~

ки план Београда (1972, концепт, М.

Глави~ки, А.\ор|еви}).

Библ.: Од плана ка планираwу, Урбанизам

Београда, бр.4, Београд 1969, 79-

80; Реконструкција као процес сталног

побоq{аwа градских услова `ивота,

Урбанизам Београда, бр.50, Београд

1978, 23-25; Нови Београд као предмет

истра`иваwа, Изградwа, бр.5-11, Београд

1983, 5-11.

   (Група аутора) Милутин Глави~ки

архитекта урбаниста, изд. Урбанисти~

ки савез Србије и Градски секретаријат

за урбанизам и за{титу `ивотне

средине, Београд 1990.

  Мамбријани, 1969, 156; Белоусов,

1973, 6, 28, 64, 68, 72, 104; Стојанови},

Мартинови}, 1978, 46, 54, 60, 77-78;

ЛЕЈ, 1984, 454-455; Миленкови}, 1987,

57, 170.