Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГИЗЕЛ Фридрих

(ли~ни подаци непознати)

Дела: Зграда Окру`ног на~елства у По-

`аревцу (1888, атрибуција по Н.Несторови}

у).

  [ематизам, 1882, 133; 1883, 164;

1884, 162; 1885, 165; 1887, 173; Н.Несторови},

1937, 56, 70; Б.Несторови} (рук.),

308, 364-366, 384; Б.Несторови}, Преглед,

1974, 165.

84