Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ВУ^И] Драган

(1933, Суботица)

Студирао у Београду (1952-57).

Дела: Стамбени објекти у Булевару

краqа Александра са Рестораном “Липов

лад” (1965-70); Комплекс плива~-

ких базена у Ул. Благоја Парови}а у

Ко{утwаку (1970-73).