Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ВИЛИЋ Весна  (1959, Краљево)

Студирала у Скопљу (1978-83). Запослена у Заводу за урбанизам у Нишу (1984), “Ниш пројекту” (1984-1999) и Пројектном бироу “Студио Домус” (1999 до данас).

Своје архитектонско дело запо~иwе деведесетих година серијом стамбено-пословних и пословних објеката у Ни{у. Посебно се издвајају: урбанисти~ко ре{еwе подземног пе{а~ког пролаза и тргова~ког центра испод Трга ослобо|еwа (1990 - 91) и стамбено - пословна зграда у Ул. Јована Ристи}а (1992, 1995 - 96) која се уклапа у популарни тренд “интерполација” и представqа успелу реминисценцију на ме|уратну архитектуру ви{еспратне зграде типа “палате”. У пројектима приватних ку}а - вила демонстрира смели концепт гра|еwа форме кроз транспозицију класи~них елемената ку}е, са далеком асоцијацијом на руски уметни~ки експеримент из првих деценија двадесетог века (Вила “Насукани брод” у дипломатском насеqу у Одеси, 1994). Пословне објекте гради у светлу искуства постмодерне и “хигх тецх” архитектуре (Пословна зграда “Нини”, Булевар Леwина у Ни{у, 1994-97). Склад облика и пропорција, функционална и удобна ре{еwа основа станова и колористи~ки третман фасада у топлој скали боја су препознатqиве+ одлике архитектуре Весне Вили}.

Љ.Милетић Абрамовић

Остала дела: Пословна зграда у Козара~кој ул. у Ни{у (1990-91); Стамбено пословна зграда у Раји}евој ул. у Ни{у (1990-91); Стамбено пословни објекат на Кеју @ивоте \о{и}а у Ни{у (1993, пројекат, Q.Станкови}, В.Вили}); Стамбено пословни објекат у Прокупqу (1994, пројекат); Стамбено пословни комплекс “Лира” у Кwа`ева~кој ул. у Ни{у (1994); Резиденцијална двојна ку}а “Периссима Беата”, на Сеwаку, Београд (1997, пројекат).